Profili sa i bez termičkog mosta - alu stolarija

Profili sa i bez termičkog mosta - alu stolarija Termička izolacija profila - Na aluminiskim profilima za proizvodnju prozora i vrata razlikujemo dvije karakteristične površine. Vanjska i unutarnja strana profila. Vanjska strana profila je izložena vanjskim utjecajima tj. vanjskom temperaturom, dok je unutarnja strana unutarnjom stranom. Pravilo je da tijelo više temperature daje energiju tijelu niže temperature, dok kod profila imamo prijelaz u oba smijera u zavisnosti i temperaturi zimi i ljeti. Ljeti su vanjske temperature veće i toplinska energija preko vanjskog zraka predaje energiju kroz profil unutarnjem zraku. Zimi je proces obrnut.

U oba slučaja cilj nam je da spriječimo prolaz razlike enrgije odnosno da ga učinimo što manjim. Taj cilj možemo ostvariti jedino ako između ove dvije strane postavimo neki termoizlacijski materijal koji će vršiti termički porekid.

Na temelju toga izolacijskog materijala tzv. poliamida razlikujemo dvije vrste aluminijskih profila:

  1. Profili bez termičkog mosta
  2. Profili sa termičkim mostom

1. Profili bez termičkog mosta upotrebljavaju se tamo gdje nije bitan prolaz topline, tj. za unutarnju stolariju i pregrade (u uredima npr.) gdje nema razlika u temperaturi s jedne i drug strane. Takvi se profili ujedno ugrađuju u krajeve gdje toplom klimom gdje temperatura zimi ne pada ispod 0°C.

Profili bez termičkog mosta se također mogu ugrađivati i na mjestima koji se ne griju kao što su: kotlovnice, garaže, hodnici, podrumi i sl. Kod ovakvih profila postoji mogućnost pojave kondenzacije u obliku vodene pare koja se pojavljuje s unutarnje strane prozora.

2. Profili sa termičkim mostom su aluminijski profili koji imaju termoizolacijski materijal - poliamid i dijele unutrašnju stranu profila od vanjske.

U ovisnosti o tipu konstrukcije profila sa termičkim mostom mogu se pojaviti tri tipa:

  • aluminijski profil sa termičkim mostom aluminij-aluminij
  • aluminijski profil sa termičkim mostom aluminij-drvo
  • aluminijski profil sa termičkim mostom aluminij-PVC.

Sva tri tipa imaju izvana aluminijsku konstrukciju i gledano izvana nemože se zaključiti o kojem se sistemu točno radi. Kvaliteta termičke zaštite zavisi od sistema do sistema a svaki proizvođač sistema prilaže atestnu dokumentaciju iz koje su vidljivi koeficijentiprolaska topline.

Profili sa termičkim mostom aluminij-aluminij; Ovakav tip profila napravljen je aluminij izvana i iznutra dok je u sredini poliamid 6.6 ojačan postotku staklenim vlaknima i kao takav daje čvrsoću konstrukciji. U ovisnosti o konstrukciji profila, poliamidi mogu biti različitih veličina i oblika. Ti poliamidi se posebnim tehnikama uvlače u profil i kao sklop čine termički prekinuti profil. Čvrstoća i međusobni ramak ovih poliamida ispituju se i određene su propisima.

Razlikujemo osnovne dvije vrste poliamida: Monlitni i poliamidi sa ekspandirajućom poliuretanskom masom u spoju sa aluminijem.

Ovisno o tipovima poliamida razlikuju se tehnike izrade profila. Poliamidi sa ekspandirajućom poliuretanskom masom mogu se eloksirati i plastificirati dok monolitni samo eloksirati, zbog temperatura koje mogu izdržati. Kod plastifikacije prisutne su temperature od 180-200°C i olabavljen spoj aluminija i poliamida popunjava masa koja ekspandira već na 160°C. Kvaliteta termičke zaštite ovisi o širini poliamida. Što je poliamid između profila širi to je termika bolja.

Profili sa termičkim mostom aluminij-drvo; Kod ovog sistema vanjska strana prozora i vrata izložena vanjskim utjecajima atmosfere je od aluminija, dok je unutarnja strana od drveta. Vanjsko održavanje stolarije aluminija nije potrebno jer je dobro zaštićemo plastifikacijom ili eloksažom, a unutarnja strana vizualno daje ljepotu i toplinu prostora.

Jedini problem ovakvog sistema javlja se kod spoja između drveta i aluminija. Poznato je da aluminij i drvo nemaju iste termičke dilatacije pa iz toga proizlazi da taj spoj ne smije biti krut. Spoj mora biti takav da nesmetano dozvoljava aluminiju i drvetu neometano širenje i sakupljanje a istovremeno da održava dobar spoj.

U početku su konstruktori, na drvenu konstrukciju prozora i vrata, s vanjske strane stavljali aluminijske profile samo kao zaštitu vanjske strane drveta. Okov, sistem brtvljenja i sistem zakivanja je bio isti kao za drvene prozore i vrata. Spoj drveta i aluminija je bio preko mjestimičnih kliznih odstojnika ili zaliven neekspandirajućom poliuretanskom masom.

Danas se na tržištu profila nalaze isključivo sistemi u kombinaciji aluminij-drvo koji su oslonjeni na alumijske profile. Drvo je postavljeno tako da s unutarnje strane potpuno pokriva vizualni dio aluminijskog profila. Okov i brtve su identične kao na klasičnim aliminijskim prozorima i vrtima.

Profili sa termičkim mostom aluminij-PVC; Ovaj sistem se vrlo rijetko susreće u praksi ali spomenimo ga da postoji. Sastavljen je iz dva međusobno spojena profila od kojih je vanjski profil aluminijski a unutrnji od PVC-a. Profili od PVC-a s unutarnje strane u potpunosti prekrivaju aluminijski dio profila. Okov je prozore i vrata ovakvog tipa je preuzet od okova za drvene prozore i vrata i odgovarajući žlijebovi se nalaze na PVC profilima.

Izbor sistema i profila:

Pored cijene, kvalitete profila, vizualnog izgleda, kompletnosti profila i okova pri izboru sistama veliku pažnju treba obratiti na atestnu dokumentaciju koju svaki proizvođač mora dati na uvid. Atestna dokumentacija mora sadžavati podatke za kvalitetu, vodonepropusnost, zrakopropusnost, zvučnu izolaciju i naravno klasu termičke izolacije.

U atestnoj dokumentaciji posebno su dani koeficijenti prolaska topline za staklo, a posebno za aluminijki profil (štok i krilo bez stakla). Vrijednost koeficijenta prolaska topline za profil definira pripadanje određenoj grupi profila, koja je tražena od strane projektanta na objektu. Ovom atestnom dokumentacijom se kontrolira kvaliteta objekta na tehničkom prijemu objekta.

 

Video

Ostali proizvodi kategorije - Alu stolarija - Alu profili za vrata i prozore